પત્ર….અત્ર

સાંજ પડ્યે

થાક્યો પાક્યો ઘેર આવું છું.

ડેલી ખોલીને જોઉં છું.

આજે તો કોઈનો પત્ર હશે જ

પણ…

લથડતા પગે બારણું ખોલવા જાઉં છું

ત્યાં જ ફળિયામાંના પીપળાનું

એક નકશીદાર પાંદડું ખરીને પડે છે.

સાવ મારા પગની પાસે જ !


( યજ્ઞેશ દવે )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.