મોસમની વાત

મોસમની વાત મને એટલી ગમે કે,

થાય રોજ રોજ હો નવી મોસમ.

મારે શું ખોટ? તારાં વાત ને વિચાર

મારા હૈયાને મન નવી મોસમ.

વર્ષા, વસંત ને હેમંતબધીયે

તારી નજરૂનાં આછા અણસાર;

તારી બે આંખો તો ચાંદો સૂરજ

એને વશ થઈ ઘૂમે સંસાર.

રોજ મારી આંખોમાં તું નજરૂ પરોવે,

ઊગે હૈયામાં રોજ નવી મોસમ.

બળબળતા વૈશાખે, ભડભડતા તાપમાં

શ્વાસ તારો ચંદન થઈ મહેંકે;

તારો પ્રશ્વાસ હું શ્વાસમાં લઉં ને મારે

રોમ રોમ ચંદન વન મહેંકે.

તારું એકાંત કે તારું મિલન બધું

તારું; મન મારે; નવી મોસમ.

( ડો. નીલા જાની, રાજકોટ )

2 thoughts on “મોસમની વાત

  1. kevi rite kavitana wakhan karu ? samjan nathi padti , mousam to bhal halana mood badli nakhe .
    fari pachhi rhaday ne spar-si jai avi kavita pirasta rahesho
    chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *