આકાશમાં વાદળાં

આકાશમાં વાદળાં

તળાવમાં કમળની કળી

હવામાં તરતાં ઘાસનાં તણખલાં

જાંબુડાની ડાળીએ વળગેલો કલશોર

ને સોડમાં જંપેલું બાળક

ક્યારેક કંઈક બનશેની અપેક્ષામાં

થોડી થોડી વારે આવું બધું

જોયા કરું છું

હાથગાડી નીચે સૂતેલા શ્વાનની જેમ.


( નીતા રામૈયા )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *