કોણ છે?

બંધ દરવાજાની ભીતર કોણ છે?

હું જો બહાર છું તો અંદર કોણ છે?


લાવ ચાખી જોઈએ ખારાશને

તું નદી છે તો સમંદર કોણ છે?


કે સમયની રેત પર લિપિ લખી

આ પવન પૂછે નિરક્ષર કોણ છે?


કોઈએ કંડારેલા પથ્થરને હું

રોજ પૂછું છું કે ઈશ્વર કોણ છે?


કોણ વરસાવે છે પ્રશ્નોની ઝડી

ને રહે છે જે અનુત્તર, કોણ છે?


( હનિફ સાહિલ )

2 thoughts on “કોણ છે?

 1. wah shun kavita lakhi chhe ,koi ni paase eno
  uutar nathi ,under dubki mariye to kabar pade ,
  parantu aa kaliyug ma nathi lagtu ke koine
  kahabar pade
  comment by:
  chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.