પગ વિશે હાથનો અભિપ્રાય

મારા ઘરમાં હું પગ લંબાવું છું

ત્યારે ચાદરમાંથી બહાર નીકળેલા પગ

ભીંતને અડકે છે,

કદાચ તેથી સ્તો

કવિતા લખવા માટે મને

કાગળ

ટૂંકો નહીં પડતો હોય ને?

પગ હતા

એટલે

મેં પગલાં ભર્યા

પણ હવે

પગલામાંથી પગ કપાઈ ગયા છે

એટલે

કાગળ પર ચાલવા મેં

શબ્દોની ઘોડી બનાવી છે!

મૂર્ધન્ય સાહિત્યકારોને તમે ઘણા વાંચ્યા હશે

પણ હવે પ્રશ્ન એ છે કે

તમે કોઈવાર પગને વાંચ્યા છે?

( પ્રવીણા જોશી )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.