હાથમાં મૂકો

નદીની હસ્તરેખાઓ ગણીને હાથમાં મૂકો

હથેળીના વલણને સાચવીને હાથમાં મૂકો

હશે ગાઢું અને બળકટ તળિયાની સમીપે પણ

સપાટીના જ જળને છેતરીને હાથમાં મૂકો

ડબોળો આંગળી એમાં નર્યું પોલાણ ભટકશે

વમળના અવતરણને તારવીને હાથમાં મૂકો

ઢળેલી સાંજના મળશે સરોવર ચોસલાંસોતું

નવાંનક્કોર શિલ્પો કોતરીને હાથમાં મૂકો

તમારી આંખના ખૂણે સજાવીને જે રાખ્યા છે

એ કિસ્સા ગોઠવી ભેગા કરીને હાથમાં મૂકો

( સંજય પંડ્યા )

2 thoughts on “હાથમાં મૂકો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *