અમને મળ્યા છે

ફૂલના તાજા જખમ અમને મળ્યા છે,

ચૂભતા સો સો જનમ અમને મળ્યા છે.

થાકતા હોતા નથી પગ ખેપ લાંબી;

પથ્થરો જેવા કદમ અમને મળ્યા છે.

ઘેર તો તારા વિના અંધાર અધવચ-

રાતના રસ્તા સનમ અમને મળ્યા છે.

વેદના ઓછી નથી આંખો ભરેલી-

આંસુઓ કોરાં પ્રથમ અમને મળ્યા છે.

એક ટૂંકી રાત જેવી જિન્દગીમાં,

કેટલા ભવના સિતમ અમને મળ્યા છે!

( મનીષ પરમાર )

One thought on “અમને મળ્યા છે

Leave a Reply to Dr. Chandravadan Mistry Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.