મનમાં સમાવું તો ચાલશે? – આશા પુરોહિત

એય, તને મનમાં સમાવું તો ચાલશે?

રાતડીની નીંદરમાં ને નીંદરમાં સપનાં,

ને સપનામાં આવું તો ચાલશે?

પ્રશ્નો પર પ્રશ્નો હું પૂછ્યા કરું,

ને બસ પૂછ્યા કરું છું એ જ ધૂનમાં,

સૃષ્ટિમાં રોજ તને નીરખ્યા કરું

ને બસ નીરખ્યા કરું છું તને તૃણમાં.

એય, તને બોલાવું ત્યારે તું આવશે?

લાગણીના અણદીઠા શ્વેત શ્વેત રંગ મહીં,

ઈન્દ્રધનુષી એક વાત,

સંબંધો જોડાવા ઈચ્છાઓ જન્મે,

એ ઈચ્છાનો થામી લે હાથ.

એય, મારી ઈચ્છાનો બાગ હવે ફાલશે?

ઈચ્છાઓ જન્મે તો પૃચ્છાઓ જન્મે,

ને પ્રશ્નાર્થને સમજી તો લે,

ચૂપ ચૂપ રહીને પણ કહેવું જરૂર,

એ ભાવાર્થ સમજી તો લે

એય, સાથે રહેવું શું તને ફાવશે?

( આશા પુરોહિત )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.