શિર પરની …

શિર પરની ચૂમી

યાતનાને લૂછી નાખે છે

હું તારા શિરને ચૂમું છું

લોચન પરની ચૂમી

અનિદ્રાને હરી લે છે

હું તારી આંખ ચૂમું છું

હોઠ પરની ચૂમી

ગહન તરસને ઠારે છે

હું તારા હોઠ ચૂમું છું

શિર ઉપરની ચૂમી

સ્મૃતિને ભૂંસી નાંખે છે

હું તારું શિર ચૂમું છું

( મરીના સ્વેતાયેવા )

2 thoughts on “શિર પરની …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *