વોટર કનેકશન-દિનેશ દેસાઈ

તમારા સમ

મારો જળસ્ત્રોત ખૂટી ગયો છે

વોટર કનેકશન મેળવવાનો

કરાર કરવા હું

આવ્યો છું-

તમારી પાસે.


( દિનેશ દેસાઈ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.