તને ચાહું છું-કિશન શાહ

તને ચાહું છું, ચાહું છું એટલું બધું

મારી પાસે કહેવાને કોઈ વાણી નથી

જળમાં વહે છે છાયા આ ઝાડની

એમાં અંકાઈ ક્યાંક માયા ઉઘાડની

મૂંગા છે હોઠ અને બોલે છે આંખ

મારી આંખોમાં ઝાકળનું પાણી નથી

પંખીની પાંખમાં અંકાશી વ્હાલ છે

વનમાં વસંત છે ને પંચમનો તાલ છે

આટલી આ ખૂબસુરત દુનિયા હશે

એવી તો વાત કદી જાણી નથી

( કિશન શાહ )

One thought on “તને ચાહું છું-કિશન શાહ

 1. Among the best represiontation by poem

  ___u r so cute u r so sweet u r so sweet u r so
  __u r so sweet u r so sweet u r so sweet u r so sw
  _u r so sweet u r so sweet u r so sweet u r so swee
  _u r so sweet u r so sweet u r so sweet u r so sweet
  u r so sweet u r so sweet u r so sweet u r so sweet u.
  u r so sweet u r so sweet u r so sweet u r so sweet u
  u r so sweet u r so sweet u r so sweet u r so sweet u
  u r so sweet u r so sweet u r so sweet u r so sweet u
  _u r so sweet u r so sweet u r so sweet u r so swee
  __u r so sweet u r so sweet u r so sweet u r so sw
  ____u r so sweet u r so sweet u r so sweet u r so
  ______u r so sweet u r so sweet u r so sweet u
  _________u r so sweet u r so sweet u r so s
  ____________u r so sweet u r so sweet u
  ______________u r so sweet u r so s
  _________________u r so sweet u
  ___________________u r so sw
  _____________________u r so
  ______________________u r
  _______________________u

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *