શા માટે?-પીયૂષ પાઠક

પણછ ચડાવેલ ધનુષ્ય પેઠે

આપણા સંબંધો,

ને પણે, ફફડતું પંખી

મારી લાગણીઓનું.

ઊડી જવાને તો આખ્ખુંય આભ

પડ્યું છે સામે છતાંય,

પણછ ચડાવતી તારી આંગળીઓના

સ્પર્શનો આટલો તલસાટ શા માટે?


( પીયૂષ પાઠક )

One thought on “શા માટે?-પીયૂષ પાઠક

  1. laagai mate to aakhu aabh padyu chhe
    parantu sparsh no aat lo talsaat to maaya
    sarjaye li chhe. bahuj pasand aavi.
    comment by
    Chandrakant.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.