મારો પ્રસ્તાવ

મારો પ્રસ્તાવ છે: આ રાતને બાળી નાખો.

મારો પ્રસ્તાવ છે: આ દેખીતી અર્થહીન વસ્તુઓ,

આ અંધકાર,

આ પવનની ગેરહાજરી,

એમને ઉછીનો અવાજ આપો.

મારો પ્રસ્તાવ છે: મારા ઓરડાના શાંત

ખૂણાને બડબડાટથી ગાંડો બનાવી મૂકો,

ઘણાં બધાં ભૂલકાંઓનું હાસ્ય લાવો,

અજબગજબનાં રમકડાં લાવો

અને વધુ ઉજ્જવળ પ્રકાશ, સુખ લાવો.

મારો પ્રસ્તાવ છે: ભૂલી જઈએ આપણે આ શિયાળાને

ગુમાવ્યાની આ શાશ્વત સંવેદનાને,

ભૂલી જઈએ આપણે આ નિદ્રાધીન,

નિદ્રાવિહીન થાકને.

મારો પ્રસ્તાવ છે એમને જિંદગી આપો.

( લોકનાથ ભટ્ટાચાર્ય )

One thought on “મારો પ્રસ્તાવ

 1. મારો પ્રસ્તાવ છે: મારા ઓરડાના શાંત
  ખૂણાને બડબડાટથી ગાંડો બનાવી મૂકો,
  ઘણાં બધાં ભૂલકાંઓનું હાસ્ય લાવો,
  અજબગજબનાં રમકડાં લાવો
  અને વધુ ઉજ્જવળ પ્રકાશ, સુખ લાવો.

  Khub saras che aa line !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.