જીવવું પડ્યું

ઈચ્છાનું ટૂંપી ટૂંપી ગળું જીવવું પડ્યું;

તેથી જ એમ લાગ્યું: ઘણું જીવવું પડ્યું!

કોઈ જ ક્યાં બહાનું હતું? જીવવું પડ્યું;

વળગ્યુંતું શ્વાસ જેવું કશું, જીવવું પડ્યું!

સ્વપ્નો નિહાળવાની પ્રથા આથમી ગઈ;

આંખે ખટકતું રાખી કણું જીવવું પડ્યું.

એકાદ-બે પળો જ મળી જીવવા સમી;

બાકી તો વ્યર્થ લાખ ગણું જીવવું પડ્યું.

પથ્થર ગણો કે ફૂલ, છતાં બોજ તો હતો;

કાંધે ઉપાડી ખુદનું મડું જીવવું પડ્યું.

અગ્નિ ચિતાનો એને વધુ શું દઝાડશે?

આમેય જીવવુંતું બળ્યું; જીવવું પડ્યું!

( ભગવતીકુમાર શર્મા )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.