ક્યાં જતી હોય છે?

થરથરી ક્યાં જતી હોય છે?

સમસમી ક્યાં જતી હોય છે?

આ સપાટી કશું પણ કરો

ખળભળી ક્યાં જતી હોય છે?

ઘર અને ગામ બન્ને ત્યજી

આ ગલી ક્યાં જતી હોય છે?

અપહરણ શૂન્યતાનું કરી,

પાલખી ક્યાં જતી હોય છે?

ઝાંઝવા પી જઈ સાંઢણી

રણ ભણી ક્યાં જતી હોય છે?

પુષ્પને ખેરવી ડાળ આ

હચમચી ક્યાં જતી હોય છે?

કાચઘરમાં તરે માછલી

તરફડી ક્યાં જતી હોય છે?

સ્વર્ગ કે નર્કમાં આ પ્રજા

જીવતી ક્યાં જતી હોય છે?

દોસ્ત ઈર્શાદ! ચોખ્ખું કહે

લાગણી ક્યાં જતી હોય છે?

( ચિનુ મોદી ઈર્શાદ )

3 thoughts on “ક્યાં જતી હોય છે?

  1. hello heenaji

    લાગણી ક્યાં જતી હોય છે?

    ( ચિનુ મોદી “ઈર્શાદ” )
    very good

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.