જો તેણે…!!!!

ટચલી આંગળી પર

તેને ઊંચક્યું ત્યારે

મને લાગ્યું કે…

…માધવે

ગોવર્ધન ઊંચકીને

મોટી ધાડ નથી મારી!

રાધાની પાંપણ પરનું

એકાદ આંસુ

જો તેણે…!!!!

( નવીન ઢંગટ )

6 thoughts on “જો તેણે…!!!!

  1. superb, very nice
    રાધાની પાંપણ પરનું

    એકાદ આંસુ

    જો તેણે…!!!!

    ( નવીન ઢંગટ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.