હોય જાણે

સંબંધોય કારણ વગર હોય જાણે,

આ માણસ બીજાઓથી પર હોય જાણે.

ઉદાસી લઈને ફરે એમ પાગલ,

રહસ્યોની એને ખબર હોય જાણે.

મકાનોમાં લોકો પુરાઈ ગયા છે,

કે માણસને માણસનો ડર હોય જાણે.

હવે એમ વેરાન ફાવી ગયું છે,

ખરેખર આ મારું જ ઘર હોય જાણે.

પવન શુષ્ક પર્ણો હઠાવી જુએ છે,

વસંતોની અહીંયા કબર હોય જાણે.

કરે એમ પૃથ્વી ઉપર કામનાઓ,

બધા માનવીઓ અમર હોય જાણે.

ક્ષિતિજરેખ પર અર્ધડૂબેલ સૂરજ,

કોઈની ઢળેલી નજર હોય જાણે.

( આદિલ મન્સૂરી )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *