પ્રશ્નોય આથમીને

પ્રશ્નોય આથમીને વળી ઉઘડે છે ત્યાં જ !

મોજાંય ઊછડીને પાછાં પડે છે ત્યાં જ !

પરવા નહીં સમયને પળ થોભવાની ક્યાંય

પળના પહેલ પાડી તું તો ઘડે છે ત્યાં જ !

સંઘર્ષ જીવનમંત્ર જેનો મનથી હોય છે

ક્રાંતિ થકી જ શાંતિ આખર જડે છે ત્યાં જ !

સાગર તો કદી સુખનો કે દુ:ખનો હો ભલે

પરપોટા સમો પૈસો સૌને નડે છે ત્યાં જ !

ખેંચાતી કલમ ક્યાંથી ને ક્યાં ફરી વળે?

કરનાર ઘાત ઘાયલ થૈ ખુદ પડે છે ત્યાં જ !

શિલ્પી જુઓ કે હાર-જીત કોઈની ન હોય

સિક્કો છે એક બાજુ બંને લડે છે ત્યાં જ !

( ઈશ્વર સુથાર શિલ્પી )

2 thoughts on “પ્રશ્નોય આથમીને

  1. Freind heenaji supb inspirable

    સંઘર્ષ જીવનમંત્ર જેનો મનથી હોય છે

    ક્રાંતિ થકી જ સાંતિ આખર જડે છે ત્યાં જ !

    સાગર તો કદી સુખનો કે દુ:ખનો હો ભલે

    પરપોટા સમો પૈસો સૌને નડે છે ત્યાં જ !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.