બંદોબસ્ત

સાગરને મારગ

વમળ હોયે ન હોયે

ખળભળ જરૂર હોયે

બાંધ્યો ન તેં સઢ ચુસ્ત,

કર્યો ન તેં સઢ દુરસ્ત,

સુકાનની ન રાખી રમતી સરક,

સામસામાં હલેસાં

ગોઠવ્યા ન તેં ઊલટસુલટ

ને… ઊતરી પડ્યો તું તુરંત,

ધકેલી નાવ સાગરને મારગ!

શું આ જ તારો બંદોબસ્ત!

( નિર્ઝરી મહેતા )

One thought on “બંદોબસ્ત

  1. dhakeli naav saagar ne marag !
    shu aa j taaro bandobast

    Wah Neerzari Maheta tamari kalam ne daad devi
    padshe. khubaj saras kavita pirsee chhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.