તમે પાળેલો મોર

તમે પાળેલો મોર કોઈ વાત ના માને

એ વાતમાં મારો કંઈ વાંક છે?

હજુ પ્રેમનો પહેલો વળાંક છે

તમે અત્તરમાં છાંટેલી સાંજ એક ચાહો ને

ચાહો છો ખોલવા કમાડ

તમે સાંકળ ખોલી ને તોય બોલતા નથી

જરા હડસેલો સહેજ તો લગાડ

તમે હોઠ ઉપર મૌન તણાં પંખી બેસાડો ને

શબ્દોની ફફડે આ પાંખ છે

હજુ પ્રેમનો પહેલો વળાંક છે

તમે બહુ બહુ તો આંખોમાં ભરતી સંતાડી દો,

દરિયો તો કેમે સંતાય

વાદળમાં નામ તમે મારું લખો છો એ

ચોમાસે ચોખ્ખું વંચાય

તમે જોવાની દ્રષ્ટિયે આપી બેઠા

ફક્ત તમારી પાસે તો આંખ છે

હજુ પ્રેમનો પહેલો વળાંક છે

( મુકેશ જોશી )

2 thoughts on “તમે પાળેલો મોર

 1. hello dear friends good day to all

  તમે બહુ બહુ તો આંખોમાં ભરતી સંતાડી દો,

  દરિયો તો કેમે સંતાય

  વાદળમાં નામ તમે મારું લખો છો એ

  ચોમાસે ચોખ્ખું વંચાય

  તમે જોવાની દ્રષ્ટિયે આપી બેઠા

  ફક્ત તમારી પાસે તો આંખ છે

  હજુ પ્રેમનો પહેલો વળાંક છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *