ચાલવા દો!

બીજું બધું જવા દો.

આ દર્દની દવા દો.

હદ થઈ ગઈ છે ઘાની,

ના એક પણ નવા દો.

ઠારી શકો તો ઠારો,

ના આગને હવા દો.

ના ઊપજે કશું તો,

થાતું હો તે થવા દો.

વાચાને બંધ રાખી,

આંખોને બોલવા દો.

અટકો ભલે તમે પણ,

બીજાને ચાલવા દો.

( જિતુ પુરોહિત )

3 thoughts on “ચાલવા દો!

 1. ok veryy good creation like

  ઠારી શકો તો ઠારો,

  ના આગને હવા દો.

  ના ઊપજે કશું તો,

  થાતું હો તે થવા દો.

  વાચાને બંધ રાખી,

 2. heenaben you allwise create something new.
  i gone to utachal for 10 day so not able read your e.mail.
  thank you.
  hemant doshi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.