સાથ લીધી એ ગઠરી

સાથ લીધી એ ગઠરી;

કોઈ કહે માયાનું ઘર ને

કોઈ કહે, ઘરવખરી!

વળગો તો એ વધે વજનમાં,

અળગા તો એ ખાલી!

ગાંઠો બાંધો કસી કસીને,

સાચવવાની ઠાલી!

સહજ રાખવો સંબંધ એવી

વાત કહે છે ખબરી;

સાથ લીધી એ ગઠરી.

શ્વાસે શ્વાસે નથી લખ્યું કે

જાવું કયા સરનામે?

આખ્ખું આ ઘટનાલય ચાલે

અંજળ સરખા ગામે.

સુખોય ક્યાં સાચુકલાં મળતાં,

પીડાય છે અધકચરી:

સાથ લીધી એ ગઠરી.


( ગિરીશ ભટ્ટ )

4 thoughts on “સાથ લીધી એ ગઠરી

 1. vaah

  શ્વાસે શ્વાસે નથી લખ્યું કે

  જાવું કયા સરનામે?

  આખ્ખું આ ઘટનાલય ચાલે

  અંજળ સરખા ગામે.

  khuba ja saras

 2. jaavu kya sarname ? Aakhuu aa ghatnalay chale
  anjal sarkha gaame ..
  sukhoy kya saachukala malta,
  PEEDAY CHHE ADHKACHRI :
  saath lidhi e gathhari……WAH GEERISHBHAI
  KAMAL NI CHHE KAVEETA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.