એ કોણ છે?

તડકાને પહેરી શહેરમાં ભટકે એ કોણ છે?

સાંજે તરસને હોઠમાં ચગળે એ કોણ છે?

આખો દિવસ તો શહેરમાં રમતા હતા બધા,

પરસેવો પીને રાતના લથડે એ કોણ છે?

સાવ જ અજાણ્યા લોકની વચ્ચે હતા બધા,

વહેલી સવારે કોકને પૂછે એ કોણ છે?

છાતીમાં કાંઈ થાય તો આંસુ વહાવીએ,

ખાલી થયેલ પોતે ખૂંચે એ કોણ છે?

ડૂચો વળેલા દેહને નાખી પલંગમાં,

પડખું ફરીને ઊંઘમાં કણસે એ કોણ છે?

( કૈલાસ પંડિત )

3 thoughts on “એ કોણ છે?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.