હું મારો છું

હું મારો છું ને તારો છું

હું વાતોનો વણઝારો છું.

મેં લાગણીઓને લયમાં વણી

મારી શબ્દો સાથે પ્રીત ઘણી

હું ભવભવનો ભણકારો છું,

હું વાતોનો વણઝારો છું.

મારા મનગમતા મારગનાં છે

મારી પાસે સ્મરણ ને સ્વપ્નાં છે

હું શીતળ એક અંગારો છું,

હું વાતોનો વણઝારો છું.

( સુરેશ દલાલ )

2 thoughts on “હું મારો છું

Leave a Reply to Hitesh Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.