આતમરામ

હજીયે ન જાગે મારો આતમરામ!

મારો આતમરામ!

સમુંદર ઘૂઘવે છે દૂર, વાયુ સૂસવે ગાંડોતૂર,

સમજું ન ભરતી કે આ તે આવે છે તુફાન!

આ તે આવે છે તુફાન!

હજીયે ન જાગે મારો આતમરામ!

મારો આતમરામ!

સઢ સંધા ફડફડે, દોર ધીંગા કડકડે

હાજર સૌ ટંડેલ એક આ સૂનાં છે સુકાન!

મારાં સૂનાં છે સુકાન!

હજીયે ન જાગે મારો આતમરામ!

મારો આતમરામ!

વહાણ રાખું નાંગરેલું, વેપાર શી રીતે ખેડું?

સવાયા થાશે કે જાશે મૂળગાય દામ!

મારા મૂળગાય દામ!

હજીયે ન જાગે મારો આતમરામ!

મારો આતમરામ!

હવે તો થાય છે મોડું વીનવું હું પાયે પડું,

મારે તો થાવા બેઠો છે ફેરો આ નકામ!

મારો ફેરો આ નકામ!

જાગો જી જાગો મારા આતમરામ!

વહાલા આતમરામ!

( રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક શેષ )

2 thoughts on “આતમરામ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.