ગઝલુ લખ મા


મીરાંની કે રાણાની તું ખાલીપીલી ગઝલુ લખ મા.
પીતાં પહેલાં પ્યાલાની તું ખાલીપીલી ગઝલુ લખ મા.


અંદરથી કોઈ સાંકળ ખોલે એવો મંતર જાણી લે,
દ્વારે કંકુથાપાની તું ખાલીપીલી ગઝલુ લખ મા.


અફવાઓ ને ખબરોમાં ના શોધ્યો જડશે માણસ ક્યાંયે,
પસ્તી જેવી છાપાની તું ખાલીપીલી ગઝલુ લખ મા.


હોઠો સીવી બેઠાં છે જે એનો પણ તું મહિમા જાળવ,
બેઠો બેઠો વાચાની તું ખાલીપીલી ગઝલુ લખ મા.


ખેલી’તી જે હોળી એમાં રંગાયેલો રે’જે અશરફ,
રંગોની કે ડાઘાની તું ખાલીપીલી ગઝલુ લખ મા.


( અશરફ ડબાવાલા )

5 thoughts on “ગઝલુ લખ મા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *