જે બીજાઓનું


જે બીજાઓનું ખરેખર ધ્યાન રાખે,
એ જ માણસનું ખુદા પણ માન રાખે.


સ્મિત, ખુશબૂ ને અદાઓ પાંચસો,
એક જણ પણ કેટલાં પકવાન રાખે.


ઘૂંટ મંદિર મસ્જિદોના પાઈને,
કોઈ આખા દેશને બેભાન રાખે.


એ જ ટીકાખોર બનતા હોય છે,
સાંભળે ઓછું ને સરવા કાન રાખે.


કેમ ઘરડાઘેર મોકલતા હશે?
એ જ સંતાનો જે ઘરમાં શ્વાન રાખે.


( મુકેશ જોષી )

2 thoughts on “જે બીજાઓનું

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.