ક્યાં કહું છું કે

ક્યાં કહું છું કે કશું કરજો તમે? .
શૂન્ય મનમાં આવીને વસજો તમે

કેમ રાખ્યાં બંધ બન્ને બારણાં?
મોત કેવો ભેદ છે, સમજો તમે

વાંક મારા ભાગ્યનો કાઢો નહીં
વાંક થોડો નિજનો તારવજો તમે

યાદ આપે દર્દ કાયમનાં મને
જખ્મ જૂનો થાય તો ખણજો મને

હોય છે ‘ઈર્શાદ’ પાણી પાણી મન
મન મળે, એને જ તે મળજો તમે

( ચિનુ મોદી)

6 thoughts on “ક્યાં કહું છું કે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *