પ્રશ્નો અપરંપાર

કાયમ કાયમ કરગરવાનું?

શું છે આ જીવવાનું, ઈશ્વર? શું છે આ મરવાનું?

કાયમ કાયમ કરગરવાનું?

ગગનગોખમાં બાળક થઈને ગેબી બોલે, એ તું જ કે?

સવાર પડતાં કમળફૂલોના ઢગલા ખોલે, એ તું જ કે?

ક્ષણે ક્ષણે લઈ શ્વાસો મારે બીજું શું છે કરવાનું?

કાયમ કાયમ કરગરવાનું?

કરવત લઈને સમય તણો થડ મારું કાપે, એ તું જ કે?

ચેહ સમીપે બેસી ખડખડ હસતો તાપે, એ તું જ કે?

રાખ અગર તો ધૂળ થઈને લખ્યું કાં તે ઠરવાનું?

કાયમ કાયમ કરગરવાનું?

( અનિલ વાળા )

7 thoughts on “પ્રશ્નો અપરંપાર

  1. excellent HeenaJI !!!!!!
    really its true na!!!!!!!!!!amajing
    if we understand that than its truth of life na!!! god is god nothing else

  2. ક્ષણે ક્ષણે લઈ શ્વાસો મારે બીજું શું છે કરવાનું?

    કાયમ કાયમ કરગરવાનું?
    bahu sunder rachana

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.