હર ઘડીના

હર ઘડીના હાલ વિશે ના કહો
આજ અથવા કાલ વિશે ના કહો

હું સતત બચતો રહ્યો સંજોગથી
કારણોની ઢાલ વિશે ના કહો

બીજ ઉછેર્યાઁ હતાં સાથે મળી
સાંપડેલા ફાલ વિશે ના કહો

એક માણસ દઈ ગયો વિશ્વાસ પણ
એ પછીની ચાલ વિશે ના કહો

હું પરત આવી ગયો એ માર્ગથી
એ અધૂરા ખ્યાલ વિશે ના કહો

( ગણપત પટેલ ‘સૌમ્ય’ )

3 thoughts on “હર ઘડીના

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.