ધાંધિયા વચ્ચે

દુ:ખ ને સુખ નામના બબ્બે નિરંતર ધાંધિયા વચ્ચે,
તેં મને ભીડી દીધો છે સૂડીના બે પાંખિયાં વચ્ચે.

ક્યાં, જવું ક્યાં? જ્યાં સુધી પહોંચે નજર દરિયો જ દરિયો છે,
ચોતરફ પણ હું ઘેરાઈ ગયો છું ચાંચિયા વચ્ચે.

તારી આ અંગત ગણાતી ડાયરીના પેજ અંદર પણ,
સાવ અતડો રાખી મૂક્યો છે મને તેં હાંસિયા વચ્ચે.

છે સફરમાં આજ સૌનું સ્થાન મારાથી ઘણું નીચું,
હું સૂતો છું એકદમ આરામથી આ કાંધિયા વચ્ચે.

>મારું આ ખાલીપણું મેં એક બાળક જેમ ઉછેર્યું,
છું અહીં હું એકલો સંતાનવાળો વાંઝિયા વચ્ચે.

( અનિલ ચાવડા )

5 thoughts on “ધાંધિયા વચ્ચે

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.