ચાહ તો બસ

ચાહ તો બસ સમગ્રતાથી ચાહ,
જીવ લેનાર વ્યગ્રતાથી ચાહ!

વૃક્ષ આકાશ આંબવા ઈચ્છે,
એ પ્રકારે જ અગ્રતાથી ચાહ!

એક ઝબકારે છેક પહોંચે વીજ,
એટલી તીવ્ર શીઘ્રતાથી ચાહ!

કોળશે એ જરૂર કૂંપળ થઈ,
શબનમી એવી આર્દ્રતાથી ચાહ!

ડાઘ ઝાકળનો પણ મળે જોવા,
ફૂલ પર હો એ શુભ્રતાથી ચાહ!

ના ડગે કોઈ ડરથી એ “સુધીર”
શિવ જેવી જ રુદ્રતાથી ચાહ!

( સુધીર પટેલ )

3 thoughts on “ચાહ તો બસ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.