કાંઈ વાંધો છે?

મન ન્હાવાનું થાય,

ગીત સૂરજનું ગાય,

કોઈ તડકે ભીંજાય,

કાંઈ વાંધો છે?


વાત આગિયાની થાય, એમાં રંગ ના પુરાય,

એમાં સૂરજ ટંકાય, કાંઈ વાંધો છે?

છેક ટોચે ઝિલાય, જાત સોંસરવું જાય, આખું ભીતર ઘૂંટાય,

પછી હૈયું ભીંજાય, અને વહેતું જે થાય એને ઝરણું કહેવાય!

કાંઈ વાંધો છે?


એ રમતું જાય, અરે ઓ રમતું જાય, એક પતંગિયું ઊઘડે ને

ફોરમતું જાય, પછી ફૂલોના મનમાં તો કૈંનું કૈં થાય,

એનું આખ્ખુંયે ગીત ઓલ્યા ભમરાઓ ગાય!

કાંઈ વાંધો છે?


( કૃષ્ણ દવે )

One thought on “કાંઈ વાંધો છે?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.