હું આવું દોસ્ત !-યોસેફ મેકવાન

પીળા પડી ગયેલા તડકાને

પાંપણોની ધાર પરથી ખંખેરતો

આખ્ખી ને આખ્ખી મોસમનો પહાડ ઊતરી

લાગલો જ ચાલ્યો આવું છું, દોસ્ત !

પરીની વાર્તાનું સુગંધીદાર મોત

ખરી ગયું છે

રડવુંયે ન આવ્યું કે હસવુંયે ન આવ્યું !

અંધકારનો કાટ ચડેલા શબ્દો

હવે ઉજમાળા બન્યા છે લોહીમાં ઘસાઈને

ક્યારેક લાગે છે-

ઝગમગતા ઝાડનું ઝૂમખું હું ન હોઉં !

-ત્યારે રાત્રીની વિરાટ ગહનતાની ચીસ

સાંભળું છું.

ને રણકી ઊઠું છું

ને પવનની પગથીઓ પરથી ગબડતો-સરકતો-

ઉભો થઈ ચાલું છું તડકાની ધાર પર

ને ત્યાંથી

લાગલો જ ચાલ્યો આવું છું દોસ્ત !

એય, સાંભળે છે કે?


( યોસેફ મેકવાન )

3 thoughts on “હું આવું દોસ્ત !-યોસેફ મેકવાન

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.