હૈયાધારણ શું છે?-સુરેન્દ્ર કડિયા

મૂંઝવણ છે, પણ મારણ શું છે, તારણ શું છે?
અજવાળાનો ‘અ’ લખવાનું કારણ શું છે?

હું જ હવામાં ઘેરાયો છું શ્વાસ વચોવચ
ઘટના છે, પણ ઘટનાનું નિર્ધારણ શું છે?

હોઠ ફફડતાં વેંત દશે દિકપાળો ડોલ્યા
સાવ ધીમેથી પ્રગટેલું ઉચ્ચારણ શું છે?

ગગન-પિંડ છું, બંધાયો છું યુગ-યુગોથી
નવલખ તારા ફરતું આ બંધારણ શું છે?

પગલાં વચ્ચેના અવકાશો કેમ પુરાશે?
પગલે-પગલે છળતી હૈયાધારણ શું છે?

( સુરેન્દ્ર કડિયા )

2 thoughts on “હૈયાધારણ શું છે?-સુરેન્દ્ર કડિયા

  1. Heenaben,
    I appreciate your attempt to spell out your thoughts inthe form of poem.You are dine fine.Kindly keep it up and display/communicate through your website.
    Warm regards,
    Prafuldada. ( I am73 years).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.