લે ! મને તો

લે ! મને તો એમ કે આખ્ખા નગરની વાત છે,
પણ હકીકતમાં ફક્ત મારા જ ઘરની વાત છે.

કોઈ જણ આકાર જોશે, કોઈ જોશે રંગને,
કોઈ પણ હો ચિત્ર માણસની નજરની વાત છે.

ક્યાં પહોંચ્યા આપણે ને ક્યાં પહોંચીશું હવે,
જન્મની સાથે જ માંડેલી સફરની વાત છે.

હું તને સમજાવું પણ સહેજેય સમજાશે નહીં,
વાત કારણ કે બધી સમજણ વગરની વાત છે.

( અનિલ ચાવડા )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.