ગોફણ જેમ

ઓહ, તારું જોવું ગોફણ જેમ

પંખી સૌ ઊડી જાય મારામાંથી ને પછી બાકી રહું સૂના ચણ જેમ


છાતીનું નામ ખાલી ઓરડા જો હોય તો આંખોનું નામ હોય બારી

ઝૂરવાનો અર્થ મરી જાવું જો થાય તો કાગડાનો અર્થ હો કટારી

મોગરો છો તો જરી મ્હેકમ્હેક થા, ફૂંકાવું છોડી દે રણ જેમ

ઓહ, તારું જોવું ગોફણ જેમ


તડકામાં તરફડતા વગડાથી બહેતર છે ચાંદનીમાં રાહ જોતી મેડી

રસ્તા સહુ ભૂલી જાઉં જ્યારે વંકાય તારા હોઠ સુધી લઈ જાતી કેડી

ચાહું છું તને સખી કહેવું’તું એમ મારે સાવ સીધું એક બે ને ત્રણ જેમ

ઓહ, તારું જોવું ગોફણ જેમ


( સંદીપ ભાટિયા )

4 thoughts on “ગોફણ જેમ

Leave a Reply to sapana Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.