ફકીર

સાંજુકના

તે આવે છે

એ પહેલાં જ આવે છે

તેની સુગંધ.

તરબતર થઈ જાય છે

મારું નાક !

અને મન પ્રસન્ન !

ચપટીક લોબાન વેરે છે તે

ધૂપાણિયામાં ને

ધુમાડો ધુમાડો થઈ જાય છે

મારા વિચારો.

મારે ઘેર

પડોશીઓને ત્યાં

અને આમ જોઈએ તો

આખીય સોસાયટીમાં

ફેલાઈ જાય છે સુગંધ.

બસ આટલું કરે છે

ને ચાલ્યો જાય છે.

કંઈ બોલતો નથી

બબડતો નથી.

તમે એકાદ સિક્કો નાનકડો

ફેંકો કે ન ફેંકો

અચૂક આવે છે તે અહીં.

હરરોજ

સુગંધ હજીય

થોડી થોડી

આવ્યા કરે છે રહી રહીને

પણ તેનો આધાર

આખરે તો તમારા નાક પર છે !


( મંગળ રાઠોડ )

3 thoughts on “ફકીર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.