કેમ કહે છે

કેમ કહે છે

કે

મને લખવા

કોઈ સરસ કાગળ નથી, શબ્દો નથી?

જો,

જરીક બારી બહાર જો !

રાતને રૂપેરી કરતા

ધરતી પર પથરાયેલા

કાગળો જ કાગળો

ને

પારિજાતની ઊઘડતી કળીઓના

શબ્દો જ શબ્દો.

ચાલ,

હવે મને પત્ર લખ…


( પન્ના નાયક )

2 thoughts on “કેમ કહે છે

 1. વાહ વાહ
  જરીક બારી બહાર જો !
  રાતને રૂપેરી કરતા
  ધરતી પર પથરાયેલા
  કાગળો જ કાગળો ….ચાલ, હવે મને પત્ર લખ…

  લખણ બહુજ પસન્દ આવ્યુ…

  http://www.Web4designing.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.