થાકી જવાય પણ

ચહેરાપણું સ્વીકારતા થાકી જવાય પણ,
દર્પણની બહાર આવતા થાકી જવાય પણ.

કૂવો નથી કે વાવ, એ તો આંખ છે અરે !
ઊંડાણ એનું તાગતા થાકી જવાય પણ.

એના વિશેના શહેરને શોધી શક્યો છું હું,
એને શહેરમાં શોધતા થાકી જવાય પણ.

ચહેરા સુધી તો પહોંચવું શાયદ બની શકે,
જુલ્ફોના વળ સંવારતા થાકી જવાય પણ.

મૃત્યુની બીક હોય, એ માણસ સ્વભાવ છે,
થોડું વધારે જીવતા થાકી જવાય પણ.

( કૈલાસ પંડિત )

2 thoughts on “થાકી જવાય પણ

  1. આતો કૂવો છે ને છે આ વાવ
    ન ઢાંકણ છે,ફટ ઉઘાડા સાવ.
    આંખના કૂવાને કીકીનું ઢાંકણ.
    ન ફૂટ કે વાર,ન કોઈ માપણ.

Leave a Reply to શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.