પ્રાર્થના

જળ વડે વાદળ કરે છે પ્રાર્થના.

મૌન ધારી મન કરે છે પ્રાર્થના.

પૂર્ણ શક્તિથી પ્રકાશે છે સતત,

જો, સ્વયં સૂરજ કરે છે પ્રાર્થના.

સંત સરખા એ અડગ ને સ્થિર છે,

રહી ખડા પર્વત કરે છે પ્રાર્થના.

લયસભર કો’ ગાન રચતા આ તરંગ!

હરવખત સાગર કરે છે પ્રાર્થના.

સ્વચ્છ-કોમળ ફૂલ-શાં આસન ગ્રહી,

પળવિપળ ઝાકળ કરે છે પ્રાર્થના.


(સંધ્યા ભટ્ટ )

3 thoughts on “પ્રાર્થના

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.