કૈં નથી

ધાર તો અંધાર જેવું કૈં નથી;
જા પ્રવેશી દ્વાર જેવું કૈં નથી.

થાય દુ:ખી તુંય તે હાથે કરી;
કોઈના પ્રહાર જેવું કૈં નથી.

આમ શંકાશીલ તું શાને બને?
દોરડી છે સાપ જેવું કૈં નથી.

બહાર નીકળી ખોલી બારી બારણાં,
આ હવામાં ભાર જેવું કૈં નથી.

જીવવાની રીતે જીવી જાણ તું;
માન તો અપરાધ જેવું કૈં નથી.

લોહી છાંટીનેય ભડકો શું કરે?
આપણે તકરાર જેવું કૈં નથી.

( ફિલિપ ક્લાર્ક )

3 thoughts on “કૈં નથી

 1. આમ શંકાશીલ તું શાને બને?
  દોરડી છે સાપ જેવું કૈં નથી.:)

  I like it.
  Sapana

 2. ધારવું…અને મનના ડર,ભય,શંકા, એ આપણે સર્જેલા અપણા માટેના કલ્પિત ખયાલો…નાં જાળાંમાં અટવાઈને પરેશાન થઇ અસ્વસ્થ થતા હોઈએ છીએ . શાંતિથી એકધ્યાન થઇ તટસ્થ થઇ વિચારીને ચિંતન પછી કવચિત એટલું સમજાતું લાગે કે…” સ્વ”ની જ સર્જત બધી !
  મૂળ, આપણે આપણું યુદ્ધ આપણી સાથે જ લડવાનું હોય છે…એક ટાંકવાનું મન થાય છે:
  ” બધ્ધુજ અનુકૂળ મને
  એક હુંજ પ્રતિકૂળ મને!” [અજ્ઞાત]
  લા’કાન્ત / ૧૩-૯-૧૨

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.