તમે શરણે થશો કે ?

સમયની આણ વર્તે છે, તમે શરણે થશો કે નહિ ?

બધેબધ તેજ વરસે છે, તમે શરણે થશો કે નહિ ?

કદી ભીનાશ અડકે છે ? તમે શરણે થશો કે નહિ ?

અધર પર સ્મિત ચમકે છે… તમે શરણે થશો કે નહિ ?

તમે ઝંખો સુવાસિત શબ્દ-સોનું હાથ-હોઠોથી…

બધાં મૂછોમાં મલકે છે, તમે શરણે થશો કે નહિ ?

દઝાડે એ, સતાવે છે, હરાવે છે, રડાવે છે…

છતાં રમવા નિમંત્રે છે, તમે શરણે થશો કે નહિ ?

પ્રલોભન ભૂલ કરવાનાં અહીં ડગલે ને પગલે છે…

જીતેલી બાજી સરકે છે, તમે શરણે થશો કે નહિ ?

(બકુલેશ દેસાઈ)

2 thoughts on “તમે શરણે થશો કે ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.