દીવો થયો નહીં

ફેલાઈ ગઈ’તી રાત, પણ દીવો થયો નહીં;

મેં આદરી’તી વાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

નભ-માંડવેથી કોઈ સમેટી રહ્યું હતું

તારાઓની બિછાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

વેળા થઈ’તી મંગળા દેવારતીની લ્યો !

મ્હોર્યુંતું પારિજાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

અજવાળું વાટ જોતું હતું ઘરની આડશે;

ધાર્યું કરી શકાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

મનમાં તો ભાવ, શબ્દ અને લયનો હણહણાટ;

નક્કી ગઝલ લખાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

( ભગવતીકુમાર શર્મા )

One thought on “દીવો થયો નહીં

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.