કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે….

કશુંક ખોટું

કરી નાખ્યાની

ગિલ્ટી કોમ્પલેક્ષ સાથે

જીવન નામની નદી

તરી ગયા પછી

કાંઠે પહોંચીને

યાદ આવે કે

સ્વિમિંગ કોશ્ચ્યુમ તો

પેલે કિનારે જ

રહી ગઈ…!!!

.

જયંત દેસાઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.