સાહિબ-ત્રિપદી(3)

(3)

.

સાહિબ, સંભાળે છે ધૂરા

ઊગેલા મનસૂબા આપોઆપ જ થાતા પૂરા.

.

ટોળે વળતો સામેથી આ પંથ સામટો પગમાં.

મુકામ આવી જીવતો થાતો જાણે કે રગરગમાં.

.

કાળમીંઢ ચિંતાના પહાડો થાશે ચૂરેચૂરા !

સાહિબ સંભાળે છે ધૂરા.

.

વાવી જાતું કોણ અને અહીં કોણ ઉગાડી જાતું ?

ખેતરના ઊભા શેઢાને એનું અચરજ થાતું !

.

સૌની સાથે રહે સારથિરૂપે સાચા શૂરા

સાહિબ સંભાળે છે ધૂરા.

.

( નીતિન વડગામા )

3 thoughts on “સાહિબ-ત્રિપદી(3)

  1. ખૂબ સુંદર રચના. રહસ્યમય જગત છે. સંભાળીને માંગવું. કારણ કે મોટાભાગે આપણી માંગ પૂરી થતી હોય છે.

  2. સરસ ત્રિપદી.હું શિખવા પ્રયત્ન કરું છું
    મારાં માટે સરસ રચના છે સરળ શીખવા માટે.
    સપના

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.