ચલો ગાઈએ ગીત-ધ્રુવ ભટ્ટ

ચલો ગાઈએ ગીત છલકતા દરિયા જેવું

નૈં નિયમ નહીં રીત છલકતા દરિયા જેવું

.

માત્રા મેળ વગરના મીઠા છંદ રચે જ્યાં પાણી

અક્ષર વિના રોજ લખે ત્યાં રેત અજાણી વાણી

નહીં પાળો નહીં ભીંત છલકતા દરિયા જેવું

નૈં નિયમ નહીં રીત છલકતા દરિયા જેવું

.

ગીત કહેશે માછણની આંખોમાં સપનાં ભીનાં

છાતીથી છલકાય પછી તો નભ પછવાડે સીમા

લોહી લગોલગ હીંચ છલકતા દરિયા જેવું

ચલો ગાઈએ ગીત છલકતા દરિયા જેવું

નૈં નિયમ નહીં રીત છલકતા દરિયા જેવું

.

( ધ્રુવ ભટ્ટ )

2 thoughts on “ચલો ગાઈએ ગીત-ધ્રુવ ભટ્ટ

  1. શ્રી હિનાબહેન
    ધૃવ ભટ્ટની સરસ રચના છે. તમે શોધી શોધીને સરસ રચના મુકો છો. ક્યારેક આપના બ્લોગની મુલાકાત લઉ તો થાય કે તમે તો ખજાનો ભેગો કર્યો છે ને શું?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *