સમજાય તો સારું – બી. કે. રાઠોડ

ઈશારો મૂક પથ્થરનો, તને સમજાય તો સારું.

સવેળા અર્થ ઠોકરનો, તને સમજાય તો સારું.

.

જગતની રંગભૂમિ પ,ર તમાશો જિંદગીનો છે,

મજાનો ખેલ ઈશ્વરનો, તને સમજાય તો સારું.

.

વધારો થાય માત્રાનો, પછી હર ચીજ બૂરી છે,

ટકોરો છે ખરેખરનો, તને સમજાય તો સારું.

.

સુનામી રૂપ લૈ કાં બંધનો તોડ્યાં કિનારાએ….?

બળાપો સાત સાગરનો, તને સમજાય તો સારું.

.

ન જાણે મોત કેવું રૂપ લઈને આવશે તારું,

હશે કિસ્સો ઘડીભરનો, તને સમજાય તો સારું.

.

લખી છે વાત દિલની મેં અહીં બેચાર ગઝલોમાં,

ઝુરાપો જિંદગીભરનો, તને સમજાય તો સારું.

.

( બી. કે. રાઠોડ )

2 thoughts on “સમજાય તો સારું – બી. કે. રાઠોડ

  1. રચના તો સુંદર છે. પણ “તને” ની જગ્યાએ મને મૂકવાની જરુર લાગી. “તને” થોડી ગેરસમજ ઉભી કરે છે. “તને” કહીએ એટલે એમ લાગે કે આ બોધ વચનો મારા માટે નથી પણ અન્ય માટે છે. ઘણી બધી વાતો આપણને ખબર છે પણ સમજાતી નથી. બસ સમજાઈ જાય તો બેડો પાર. પણ સમસ્યા એ છે કે આપણી દૃષ્ટિ સદા બીજાપર હોય છે આપણે આપણી જાતને જોઈ શકતા નથી. આપણે આપણી જાતને જોતાં થઈએ એટલે જીવનમાં ઊદ્વગતી શરુ થાય છે. એને આજની ભાષામાં ધ્યાન કહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.