સમય-ગાથા – સુધીર પટેલ

.

કશું ના હતું એ સમયમાંય સરતો સમય,

ને બ્રહ્માંડમાં રોમેરોમે ફરકતો સમય !

 .

કદી પદ્મ સરખો પમરતો સમય !

વખત પર કળિકાળ રૂપે વીફરતો સમય !

 .

પહેરીને પીળાશ ધીરેથી ખરતો સમય !

કદી રૂપ કૂંપળનું લૈ પાછો ફરતો સમય !

 .

અગોચર ફરે જ્ઞાન ત્રિકાળનું લૈ ભીતર,

પૂછે કોઈ, ઉત્તર બધા લૈ ઊભરતો સમય !

 .

કદી થૈને વામન, સહજ બાથમાં લ્યે ત્રિલોક;

કદી ખુદના વિરાટની ઝાંખી કરતો સમય !

 .

સમય કોને કે સાંભળે આ સમયને ‘સુધીર?’,

તો કોલાહલોની વચ્ચે મૌન ધરતો સમય !

 .

( સુધીર પટેલ )

2 thoughts on “સમય-ગાથા – સુધીર પટેલ

  1. Thank you for posting this Gazal on your blog.
    This Gazal is published in 2012 Dipotsavi special issue of ‘Navneet Samarpan’ on ‘Samay’.

    Sudhir Patel.

Leave a Reply to અશોકકુમાર દેશાઈ - 'દાદીમા ની પોટલી' Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.