શોધું છું – મનીષ પરમાર

દટાતી રાતની દીવાલ શોધું છું,

હજી અવશેષરૂપે કાલ શોધું છું.

 .

વિરહમાં આથમી છે સાંજ પાછીયે-

ખરીને ક્યાં પડ્યો ગુલાલ શોધું છું.

 .

ઘણા ફૂલો મને પૂછે ચમન અંદર,

ગઈ ક્યાં પાનખરની ચાલ શોધું છું.

 .

ગઝલ જેવું કશું બંધાય બેસે પણ,

હૃદયમાં હું તમારા ખ્યાલ શોધું છું.

 .

મનીષ વરસી પડે આંખોનું ચોમાસું-

છુપાયેલું નજરમાં વ્હાલ શોધું છું.

 .

( મનીષ પરમાર )

2 thoughts on “શોધું છું – મનીષ પરમાર

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.